Formularz rejestracyjny na: Seminarium informacyjne nt możliwości uzyskania finansowania działań w ramach programów międzynarodowych
Kwidzyn, 27 września 2023 r.

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 RODO:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: drrp@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 979.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, email służbowy, tel. służbowy, instytucja) będą przetwarzane w celu uczestniczenia w spotkaniu informacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (tj. interes publiczny) w związku z art. 11 ust. 2 i ust 4, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, a następnie w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO (tj. obowiązek prawny).
4 Pani/Pana dane będą udostępniane innym podmiotom, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji tj. przez 25 lat, a potem materiały przekazywane są do właściwego archiwum państwowego.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. celów.Imię i Nazwisko*
Instytucja*
Email*
Telefon*